הטרדה מינית – מדריך זכויות 

זה קורה בצבא, זה קורה במקום העבודה, זה קורה באוניברסיטה, זה קורה ברחוב, זה עלול לקרות בכל מקום! הטרדה מינית…  

מאת: דורון ויינרייך, עו"ד   

 

לתוך המציאות היומיומית של חיינו השתרבבה לה מציאות שאסור להשלים איתה, ובה נשים (בדרך כלל) הפכו למעין מטרה נעה במטווח, שמטרידים מיניים למיניהם מנסים עליה את כוחם. זה קורה בצבא, זה קורה במקום העבודה, זה קורה באוניברסיטה, זה קורה ברחוב, זה עלול לקרות בכל מקום!
התופעה החמורה והפסולה הזו הינה הרת אסון, אסור להשלים איתה ויש לעשות את כל שניתן במסגרת החוק, על מנת להילחם בה ולמגר אותה, מוקדם ככל האפשר ובאופן היעיל ביותר.
ניתן לפעול נגד המטריד במישור הפלילי, ניתן לפעול נגד המטריד במישור האזרחי, אם ההטרדה קרתה במסגרת מקום העבודה או ארגונים מסוגים שונים ניתן לפעול במסגרת הדין המשמעתי הנוהג במקום וכן בהתאם לתקנון למניעת הטרדה מינית (ככל שמדובר במקום עבודה המעסיק יותר מ 25 עובדים או במוסד להשכלה לבוגרים, ר' להלן). כמובן ניתן לשלב ולפעול במספר מישורים.
נסיוננו מטיפול במקרים של הטרדה מינית מראה כי נקיטת פעולה נמרצת במישור האזרחי, הינה אמצעי יעיל ביותר שבאפשרותו במקרים רבים לסיים את הפרשה במשא ומתן מחוץ לכותלי בית המשפט, תוך מיקסום סכום הפיצוי למוטרדת והסנקציה למטריד. העדיפות לפעולה המישור האזרחי, תקפה גם במקרים בהם נגיש וננהל בשם המוטרדת תביעה אזרחית, שכן במקרים אלה היוזמה הינה בידי המוטרד אשר שולט על התהליך ומנהל אותו מול המטריד ומול בית המשפט (להבדיל מפעולה במישור הפלילי בו השליטה על ניהול התהליך עוברת מהמוטרד אל המשטרה והפרקליטות). חשוב לזכור כי ניתן לסיים את הפרשה במו"מ מחוץ לכותלי בית המשפט תוך מיקסום סכום הפיצוי למוטרד, גם לאחר שהוגשה התביעה האזרחית. מטרת מאמר זה הינה להגביר עד מאד את המודעות לזכויות החוקיות של אלו שעוברים הטרדה מינית ולהקנות להם מידע בסיסי על האפשרויות החוקיות שעומדות לרשותם וכלים להתמודד עם התופעה באופן הנחוש והיעיל ביותר .
יחד עם זאת יודגש, כי מטרת המאמר בשום פנים ואופן איננה לעודד תביעות סרק ו/או סחטנות מכל סוג ובכל דרך שהיא, בעקיפין ו/או במישרין. כותב המאמר מתנגד לאלו במפורש ומגנה אותן בכל פה.
השימוש לעיל ולהלן בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, והכוונה לגברים ולנשים כאחד.

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן:"החוק")
במבוא להצעת החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ז-1997, נאמר כך:
"הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחרותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. היא פוגעת בכבודו העצמי ובכבודו החברתי של המוטרד. היא משפילה ומבזה את אנושיותו, בין השאר על ידי התייחסות אל האדם כאל אובייקט מיני לשימושו של המטריד. הטרדה מינית שוללת את האוטונומיה של המוטרד ואת שליטתו בגופו ומיניותו, פוגעת בזכותו להגדרה עצמית ופולשת לפרטיותו וכן מפלה אותו לרעה לעומת אנשים אחרים. הטרדה מינית כלפי נשים גורמת להשפלתן ביחס למינן או למיניותן ומקשה עליהן להשתלב כחברות שוות בעולם העבודה וביתר תחומי החיים, ובכך היא פוגעת בשוויונן."

נקודות מרכזיות בחוק: (מידע חלקי בלבד)
א. הטרדה מינית היא כל אחד מאלה:
(1) סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
(2) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;
(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות;
(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;
(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ז), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:
(א) לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;
(ב) למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, "טיפול נפשי" – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;
(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;
(ד) לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ג, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
(ה) לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
(ו) למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007, במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות;
(ז) לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.

ב. התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

ג. המישור הפלילי
1. הטרדה מינית והתנכלות הינן עבירות פליליות.
2. המטריד מינית אדם כאמור בסעיף א (3) עד (6) לעיל, דינו — מאסר שנתיים, המתנכל לאדם כאמור בסעיף ב לעיל, דינו — מאסר שלוש שנים, הטריד מינית אדם אחר והתנכל לו דינו — מאסר ארבע שנים.
3. מעביד שלא לא יפרסם תקנון כאמור בסעיף ד (3) להלן, דינו — קנס, וקנס נוסף לכל שבוע שבו נמשכה העבירה, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.

ד. המישור האזרחי
4. הטרדה מינית והתנכלות הן גם עוולות אזרחיות.
5. המוטרד זכאי לתבוע פיצויים: בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק (סכום זה הינו בערכי 1998, הסכום המעודכן להיום הינו כ- 69,000 ₪). בית המשפט רשאי לפסוק סכומים גבוהים בהרבה ככל שהנפגעת מוכיחה נזקים נפשיים, הפסדי השתכרות ועוד ועוד. כאשר מדובר בהטרדה מינית שנגרמה במסגרת יחסי העבודה והמעביד כשל במילוי חובותיו כפי שמפורט להלן, המעביד אחראי לעוולה אזרחית והמוטרד זכאי לתבוע סכומים נוספים מכוח עוולות אלה.

6. חובות המעביד לנקיטת אמצעים למניעת הטרדה מינית
מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות הענין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור, ולשם כך עליו:
(1) לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;
(2) לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.
מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב, בנוסף לאמור לעיל, לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעביד; המעביד חייב לפרסם את התקנון בין עובדיו.
ההוראות אלה יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, גם על מוסד להשכלה לבוגרים, ולענין זה יראו את המוסד — כמעביד, את המורה או המרצה — כעובד או כממונה מטעם המעביד ואת התלמיד או הסטודנט — כעובד.
מעביד שלא מילא את חובותיו הנ"ל יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6 לעיל, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.

7. התיישנות
תקופת ההתיישנות במקרה של עוולות אזרחיות לפי החוק למניעת הטרדה מינית, הינה שלוש שנים מיום שנוצרה העילה.

מתוך פסיקת בתי המשפט
המפורט להלן נועד לאפשר לקורא לטעום באופן חלקי ותמציתי ביותר מפסיקת בתי המשפט במספר מקרים של תביעות עקב הטרדות מיניות ואינו מתיימר למצות את כל הפסיקה הרלבנטית.
1. במקרה של הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, המוטרדת כלל אינה צריכה להראות אי הסכמה.
2. במקרה של הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה , גם היענות של ממונה ליוזמתה של מי שכפופה לו לפיתוח קשר כלשהו עמו, יכולה להיחשב ניצול יחסי מרות ולכן יש לבחון את מכלול הנסיבות. '
3. הליך משמעתי פנימי שננקט במקום העבודה תקף גם אם התיק הפלילי נסגר.
4. גובה הפיצוי בהליך האזרחי, לא יופחת בשל פיצוי שהמוטרדת קיבלה בהליך הפלילי.
5. בתי הדין המשמעתיים רואים בחומרה רבה הטרדה מינית במסגרת השירות הציבורי.
6. כאשר מתקיימים מגעים מיניים בין שניים אשר יש ביניהם יחסי מרות – קיימת "חזקת ניצול יחסי מרות" לפיה בעל המרות ניצל את מרותו בהתאם לאמור לעיל והחזקה הזו מעבירה אל בעל המרות את הנטל לסתור ולהוכיח שבנסיבות המקרה לא נתקיימו יסודות סעיפי החוק הרלבנטיים.

צעדים משפטיים מומלצים במקרה של חשש להטרדה מינית
1. להתייעץ מיידית עם עו"ד שמצוי בתחום זה.
2. אם מדובר בהטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה, לפנות מיידית לגורם האחראי על יישום החוק למניעת הטרדה מינית עפ"י התקנון למניעת הטרדה מינית (ככל שמדובר במקום עבודה המעסיק יותר מ 25 עובדים או במוסד להשכלה לבוגרים, ר' לעיל).
3. בהקדם האפשרי לנקוט בהליך פלילי (תלונה במשטרה) או בהליך אזרחי (להגיש תביעה אזרחית מבלי לחרוג מתקופת ההתיישנות כפי שפורט לעיל) או לשלב ביניהם, הכל בהתאם להחלטות שהמוטרד יוכל לקבל באופן טוב יותר בעקבות הייעוץ המשפטי.
כמובן שאם יש צורך בסיוע רפואי ו/או נפשי ו/או כל סיוע אחר שאינו משפטי, יש לפנות ללא שיהוי לגורמים המוסמכים המתאימים.

טל':09-7446404