בפינתנו המשפטית היום – אחד המלונות ביקש לפטר עובדת בהריון. האם מותר לו?

מאת: עו"ד חגית רימון hrimon@gmail.com

עו"ד חגית רימון
עו"ד חגית רימון

בפינתנו המשפטית היום – אחד המלונות ביקש לפטר עובדת בהריון.
הגיעה אליי עובדת, נקרא לה רונית, שמועסקת באחד מבתי המלון בתל אביב.
מאז שהגיעה בוסית חדשה למחלקה, היא החלה להתנכל לרונית – אומרת לה שהיא לא מקצועית, לא מספיק טובה ויש לה כל הזמן טענות. וזה אחרי שבמשך מספר שנים לאף מנהל לא היו טענות כלפי רונית.
למרות שרונית בהריון, ולמרות שהיא מנסה ככל יכולתה לעבוד כמה שיותר טוב, הבוסית שלה המשיכה לפגוע בה ולבוא אליה בטענות על ימין ועל שמאל.
המדובר בבוסית שידועה כמי שיחסי האנוש שלה אינם טובים, גם כלפי עובדים אחרים.
לפי החוק – אסור לפטר עובדת בהריון, אלא באישור של וועדה. ב- "חוק עבודת נשים " מפורטות הזכויות לנשים בהריון ולאחר הריון והאיסורים החלים על מעסיקים בקשר לפיטורים.

המלון פנה לוועדה כדי לפטר את העובדת. כמובן שכל זה גורם ללחץ נפשי על העובדת, וברור שגם חשש כלכלי.
כשנפגשתי עם העובדת – דבר ראשון – היה לי חשוב להרגיע אותה. "לא ניתן שיפטרו אותך." אמרתי לה בפגישה שבה השתתפו גם יו"ר הוועד וגם אשת האיגוד המקצועי – הדסה קוסקס.
כשמגיעה אליי עובדת בהריון במיוחד, אבל גם כשכל עובד מגיע אליי – דבר ראשון אני מרגיעה אותו או אותה. את לא לבד. אנחנו מאחורייך, מצדדייך, ונדאג שתתחזקי ושינהגו בך באופן הוגן. חשוב לי לחזק את הביטחון העצמי שלו או שלה, כי אין מה לעשות – כשבוס מתעמר בעבודה, או כשעובד נמצא על סף פיטורים – הוא חש השפלה גדולה! גם פגיעה רגשית גדולה וגם חשש כלכלי.
"הכי חשוב שבתקופה הזאת תהיי רגועה". אמרתי לעובדת, והיא הנהנה בראשה וחייכה טיפה.
ניסחתי מכתב להנהלה ודרשתי מהם להשאיר את העובדת בעבודה.
מה יהיה בהמשך? אעדכן 🙂 תחזיקו אצבעות.

 

חגית רימון hrimon@gmail.com

זכויותיה של עובדת בהריון  

האם מותר לפטר עובדת בהריון? האם מותר לפגוע בהיקף משרתה? להלן פירוט הזכויות של עובדת בהריון. 

24/10/2011

מאת: עו"ד הילה פורת

איסור פיטורים – חל איסור על מעביד לפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה ולא יותרו פיטורים כאמור אם הפיטורים הם בקשר להריון. הוראה זו חלה גם על עובדת קבועה וגם על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.

"פיטורים" – לרבות אי חידוש חוזה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה:

1. חוזה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר.
2. חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה ב – 12 חודשים שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

יצוין, כי כאשר מעביד מעונין לפטר עובדת בהריון שמועסקת על ידו פחות מחצי שנה, הוא יוכל לפטרה במידה שהסיבה האמיתית לפיטורים לא נובעת מההריון, שכן, פיטורי אישה מחמת הריונה מהווים אפליה, האסורה עפ"י חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 ומנוגדים לעקרון השוויון.

במקרה שהמעביד הינו קבלן כוח אדם והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך 6 חודשים לפחות, יראו לענין איסור הפיטורים גם הפסקה זמנית של העסקתה כפיטורים, ובנוסף:
לא יגרום מעסיק בפועל לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובדת בהריון בניגוד להוראות איסור זה.
פוטרה עובדת בהריון בניגוד לאיסור זה, חזקה היא שהמעסיק בפועל הוא שגרם לפיטורים, אלא או הוכיח אחרת.
בקשה להיתר לפיטורים תוגש הן בידי המעסיק בפועל והן בידי קבלן כוח האדם.

איסור פגיעה בהיקף מישרה ובהכנסה של עובדת בהריון – חל איסור על מעביד לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא תותר פגיעה כאמור אם היא בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.

"פגיעה", בהיקף המשרה – למעט שינוי זמני בהיקף המשרה לפי בקשה שיזמו העובדת או העובד בשל מצבם הרפואי לפי אישור בכתב מאת רופא;
"פגיעה" בהכנסה, למעט –
(1) פגיעה בהכנסה החלה במקום העבודה מכוח דין או הסכם קיבוצי;
(2) פגיעה ברכיב השכר המשולם לעובדת או לעובד בהתאם לתפוקת עבודתם ובלבד שהפגיעה בתפוקתם של העובדת או העובד לא נגרמה מסיבות התלויות במעביד.

נראה כי גם פגיעה בהיקף משרה ובהכנסה של עובדת בהריון, שמועסקת פחות מחצי שנה, עלולה להוות אפליה מחמת הורות ועומדת בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.

היעדרות לצורך בדיקות – עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, הנעשים ע"י רופא נשים, או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד, או עפ"י הפנייתה.

1. לגבי אשה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות ביום – 40 שעות במשך חודשי הריונה.

2. לגבי אשה העובדת עד ארבע שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – 20 שעות במשך חודשי הריונה.

שמירת הריון

1. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההריון מחייב זאת ובמידה שאישר. דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי בעבור תקופה זו או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

2. עובדת רשאית להעדר מעבודתה, בחודשי ההריון, אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות (או בכתב אם לא נקבע עדיין טופס), כי סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהריון, או את עוברה; דין היעדרות זו כדין חופשה ללא תשלום, ואולם היעדרות כזו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה; הוראות פסקה זו לא יחולו אם מעבידה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה;

3. עובדת רשאית להעדר מעבודתה, בחודשי ההריון, אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות (או בכתב אם לא נקבע עדיין טופס), כי בשל סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, נבצר מהעובדת לבצע את עבודתה בשל היותה בהריון; דין היעדרות זו כדין חופשה ללא תשלום, ואולם היעדרות כזו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה; הוראות פסקה זו לא יחולו אם מעבידה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה;

4. עובדת מבוטחת הזכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, שהיתה בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם היתה בשמירת הריון. לענין זה נקבעו האישורים הנדרשים, הכללים והתנאים בחוק ובתקנות הביטוח הלאומי.

"שמירת הריון" מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כהיעדרות מעבודה בתקופת ההריון המתחייבת בשל אחד מאלה:
1. מצב רפואי הנובע מההריון ומסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב.

2. סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האשה בשל היותה בהריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי מעבידה.

שיעור הגמלה לכל יום – סכום השווה לשכר העבודה הרגיל של המבוטחת ולא יותר מ- 100% מהשכר הממוצע במשק מחולק ל- 30.

לא תשולם גמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי למי שזכאית לתשלום בגין אותה תקופה שבה היא נמצאת בשמירת הריון והתשלום הוא בשל שמירת ההריון – מגורם אחר כלשהו, אך לא תישלל זכותה של מבוטחת לגמלה לשמירת הריון בשל זכאותה לדמי מחלה לפי סעיף (1) הנ"ל, ובלבד שלא ישולמו לה דמי מחלה וגמלה לשמירת הריון בעד אותה תקופה.

עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית – חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, אוסר על מעביד להעביד עובדת שהודיעה לו שהיא בחודש החמישי להריונה או משנודע לו על כך בדרך אחרת, בשעות נוספות ובמנוחה שבועית, מהחודש החמישי להריון ואילך. אך, מעביד רשאי להעביד עובדת בהריון, למרות האמור לעיל, בשעות נוספות או במנוחה שבועית, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה לו אישור רפואי של רופא מומחה בילוד ובגניקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית ובכפוף לתנאי האישור.

עבודת לילה – חל איסור על מעביד להעביד עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה בעבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב כי אין היא מסכימה לעבודת לילה.

היעדרות ואיסור פיטורים בעקבות הפלה
1. עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר – הזמן שקבע הרופא, אך לא יותר מ- 6 שבועות.

2. דין היעדרות זו כדין העדר מפאת מחלה.

3. חל איסור על מעביד לפטר עובדת בימי היעדרה מהעבודה בעקבות הפלה וליתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה. במשך ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא תבוא בתקופה זו.

4. פיטורים – לרבות אי חידוש חוזה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר או של פחות מ – 12 חודשים אך שהאריך או שחידש העסקה קודמת.

 

• עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים www.hilaporat.co.il