מהי צוואה הדדית? האם ניתן לבטלה?

מאת: עו״ד איילת טרסר אבס

 justice

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה עליה חתומים שניים, בני זוג, בין אם על-גבי מסמך אחד, ובין אם על-גבי שני מסמכים נפרדים, ובה התחייבות הדדית כי במות האחד, האחר ירש את עזבונו. לרוב מכילה הצוואה הוראות בדבר חלוקת העזבון גם לאחר לכתו לעולמו של הצד שנותר בחיים, הלאה אל היורשים בהם נקבו הצדדים. בשנת 2005 תוקן חוק הירושה ומאותו מועד הוא מתייחסת לדרך עריכת צוואה הדדיות ולאפשרויות ביטולה. צוואות הדדיות אשר נערכו קודם לכן, אינן כפופות להוראות החוק, אלא להלכות אשר נקבוע בפסיקה ואלה גמישות יותר ומחייבות פחות.

מה ייחודה של צוואה הדדית?

כלל היסוד בדיני הצוואות הוא כיבוד רצונו של המת, ומכאן כלל יסודי לא פחות, כי אדם יכול לחזור בו מצוואתו, לבטלה או לשנותה, לעולם ובכל עת. והנה לכאורה בניגוד גמור לכך, צוואה הדדית אינה ניתנת לביטול או שינוי על דעתו של אחד הצדדים בלבד, אלא בתנאים ברורים ומחמירים שמשמעותם היא ויתור של הצד המבקש לבטל את הצוואה או לשנותה מכל רכוש או זכות שירש או שעתיד לרשת מכוח הצוואה ההדדית.

כך מן הטעם כי בצוואה הדדית שוכן רובד "חוזי" בין הצדדים, אשר מכוחו קיימת הסתמכות הדדית חזקה,  הסתמכות אשר אדם לוקח עמו אל העולם הבא, בלכתו לעולמו ביודעו ללא צל של ספק, כי בן הזוג הנותר בחיים יעמוד בהתחייבותו לגבי אופן חלוקת העזבון ולא יחזור ממנה. נסיבות בהן עלולה להתעורר מחלוקת לגבי קיומה של צוואה הדדית, קמות כאשר הצד שנותר בחיים פותח פרק ב' בחייו, לעיתים נישא ומקים תא משפחתי חדש ומעוניין לצוות את רכושו – אותו ירש במלואו או בחלקו מכוח הצוואה ההדדית – לצאצאיו החדשים, לעיתים תוך פגיעה או אף נישול של ילדיו מנישואיו הראשונים. שינוי יכול להתבקש גם אם ניתן רכוש משמעותי לאחד מהילדים ויש רצון לאזן את סך הנכסים שיועברו לילדים (בחיים ולאחר פטירה) על מנת לשמור על שוויון מהותי ביניהם, ולא שוויון פורמלי בלבד.

 מהן הדרכים לביטול צוואה הדדית?

סעיף 8א לחוק הירושה קובע כי כל עוד הצדדים לצוואה בחיים, כל צד רשאי לחזור ממנה באמצעות הודעה בכתב לצד השני. עם מסירת ההודעה, בטלות הצוואות של שני הצדדים. היה ואחד הצדדים הלך לעולמו, החוק מבחין בין שני מצבים עובדתיים, אך דינם אחד: היה והעזבון טרם חוּלק בין היורשים, על הצד המבקש לבטל את הצוואה להסתלק מכל מה שירש מכוחה; היה והעזבון חוּלק, על הצד המבטל להשיב לעזבון כל הון, רכוש או זכות שירש מכוח הצוואה. יתרה מכך, היה והספיק לממש את הרכוש שירש ולא ניתן להשיבו, עליו להשיב לעזבון את שוויו. החוק אינו מתייחס למצבים בהם שני הצדדים בחיים אך אחד מהם אינו כשיר.

הדגשים לעריכת צוואה הדדית

התנאים המחמירים  לביטול צוואה הדדית, יחולו כברירת מחדל, כל עוד הצדדים לצוואה לא יקבעו בה אחרת. צוואה הדדית שלא צפתה את האפשרות כי אחד הצדדים יבקש לבטל את הצוואה, עלולה לחול על הצד שנותר בחיים כאבני רחיים ולכבול אותו לעקרונות חלוקה שיתכן ואינם תואמים את נסיבות החיים שהשתנו. יודגש כי הצורך לשנות צוואה הדדית לאחר מות בן הזוג אינו נובע ממניעים נפסדים בהכרח, כי אם מסיבות שהחיים מזמנים; החל מהתנהגות מחפירה של אחד היורשים כלפי המצווה, עובר בגירושין של אחד הילדים והרצון להסדיר מחדש את אופן ההורשה, וכלה ברצון משותף של הצדדים כי מי שנותר בחיים יבנה חייו מחדש ויוכל לעצבם ללא כל מגבלה. צא ולמד, כי אין להקל ראש בעריכת צוואה הדדית, וככל שישכילו הצדדים לגלות רצונם בהתאם לתסריטים השונים שמזמנים החיים, כך פוחת הסיכוי למחלוקות וסכסוכים בין היורשים לאחר מות.

דגש נוסף הוא עשיית שימוש בהוראות "יורש אחר יורש" או "יורש במקום יורש". חוק הירושה מעניק למצווה כוח רב, ושליטה רבה, באופן חלוקת עזבונו לאחר מותו. הוראות אלה זכו לכינוי "שלטון היד המתה". הוראת "יורש אחר יורש" משמעותה כי המצווה רשאי לצוות נכס ליורש ראשון, אשר עם מותו או בהתקיים תנאי שיקבע המצווה, ירש את היורש הראשון, יורש שני. דוגמא מובהקת תהא אֵם המורישה לשני בניה זה לאחר זה, או סב המוריש לבנו ולכדו אחריו. הוראת "יורש במקום יורש", משמעותה כי במידה ובעת מותו של המצווה, יורשו אינו בין החיים או נמצא פסול לרשת, יכנס יורש אחר בנעליו. שימוש בהוראות אלה בצוואה הדדית מבטיח ודאות לגבי אופן ההורשה אותו הצדדים לצוואה ראו לנגד עיניהם.

הקשיים בפרשנות צוואה הדדית

טלו את המקרה בו צדדים לצוואה הדדית לא הותירו הוראות "יורש אחר יורש" או "יורש במקום יורש", או לחילופין כל הוראה אחרת הנוגעת לחלוקת העזבון לאחר מות שניהם. היה והצד שנותר בחיים הלך לעולמו,ולא הותיר צוואה. מי ירש את עזבונו? האם יורשיו החוקיים של הראשון שהלך לעולמו (מכוח הצוואה ההדדית)? או שמא יורשיו החוקיים של זה שהלך לעולמו שני? במקרה זה, עם מות הראשון, הצוואה ההדדית בטלה, וזה שנותר בחיים משוחרר מכל מחויבות כלפי הראשון ומכאן שגם יורשיו. כך נקבע בהלכת "לרנר" (ע"מ 4283/03 לרנר נ' פייר). הלכה זו בוארה בפסיקה לא אחת: "ההגיון העומד בבסיסה של הלכה זו היא כי כוונת המצווים הייתה ליצור הדדיות ולקבוע אך ורק מתווה לזכייה בעזבונם לגבי פטירת הראשון שבהם…ואולם אחר שהלך הראשון לבית עולמו וזכה השני, רשאי השני לעשות ברכושו כאוות נפשו – לצוותו לאחר או לשתוק, ככל ששתק או-אז יחולו דיני הירושה הרגילים" (עמ"ש (מרכז) 11066-00-61 ס. ואח' נ' א. ואח', ניתן ביום 14.4.16).

קושי אחר עלול להתעורר כאמור, היכן שמדובר בצוואה הדדית שקדמה לתיקון החוק. צד עלול לנסות ולסכל את חיוביו כלפי ילדיו לפי הצוואה ההדדית, בטענה כי הצוואה אינה הדדית, כי אם צוואה רגילה ובה הוראת "יורש אחר יורש". במילים אחרות, יטען בן הזוג החי, כי ירש את זה המת, על מנת שילדיו ירשו אחריו, אך עד למותו הוא רשאי לכאורה לעשות ברכוש שירש כבתוך שלו, לרבות לתת אותו במתנה לשניים מתוך שלושת ילדיו. במקרה דומה נקבע אפוא, כי הוראות יורש אחר יורש יחולו רק היכן שאין הוראה אחרת בצוואה, וככל שהקפידו הצדדים לנסח את ההוראות ההדדיות, חוסנה של הצוואה ההדדית מובטח גם אם נערכה קודם לתיקון החוק (תמ"ש (קר') 6089-11-13 ע. נ' ע., ניתן ביום 6.10.15).

ניתן להעלות על הדעת קשיים אחרים, שטרם ניתנה להם תשובה ברורה בחוק או בפסיקה. מהו הדין למשל אם אחד הצדדים מבקש לבטל צוואה הדדית בעוד הצדדים בחיים, אך הצד השני הפך לחסוי. מחד גיסא חסוי אינו בהכרח פסול-דין, ונקבע זה מכבר כי אינו בלתי כשיר לערוך צוואה. מכאן שלא יהיה בלתי כשיר בהכרח על מנת להבין משמעות ביטול הצוואה ההדדית. מאידך גיסא, אם עסקינן בפסול-דין, יתכן כי ימונה לו אפוטרופוס לדין, עורך-דין שיכנס בנעליו, ובית המשפט יכריע בשאלת ביטול הצוואה כאילו היו שני הצדדים לפניו; ומה במקרה בו בני זוג נפרדו אך לא ביטלו את צוואתם ההדדית. לכאורה, הצוואה בתוקפה עומדת כל עוד לא שונתה, שכן היא נבחנת לפי הנסיבות בעת עריכתה. יחד עם זאת יכול להיווצר מצב בו צדדים שלישיים יקנו זכויות בעזבון, מכוח זוגיות חדשה או צאצאים חדשים לאחד מן הצדדים.

עיננו הרואות כי צוואה הדדית יכולה להיות מכשיר הולם להעברת ההון המשפחתי, אך גם פתח לסכסוכים וכשלים במידה ולא נערכת במחשבה תחילה ובלווי משפטי.

הכותבת היא עו״ד ונוטריון בעלת משרדים בחיפה ובת״א ואשר מתמחה בתחום המשפט האזרחי-מסחרי