צריך סבלנות בחיים – האם מותר לפטר עובדת במהלך טיפולי פוריות? / אתר אישה, אתר נשים

טיפים לתזונה בהריון ולאחריו

לפני מספר ימים הגעתי לבית הדין לעבודה, כדי לייצג אישה שפוטרה מעבודתה בחברת ביטוח, במהלך טיפולי פוריות.

האם מותר לפטר אישה במהלך טיפולי פוריות? מה הדין?

מאת: חגית רימון, עו"ד  hrimon@gmail.com

עו"ד חגית רימון
עו"ד חגית רימון

חוק עבודת נשים אוסר על פיטורים במהלך טיפולי פוריות, ללא אישור של וועדה במשרד הכלכלה.

סעיף 9 לחוק עבודת נשים מפרט מקרים בהם מוגבלת האפשרות לפטר עובדת, לדוגמא: כאשר העובדת בהריון, בזמן חופשת לידה, במהלך שהייה במקלט לנשים מוכות ועוד.

חוק עבודת נשים מפרט את הזכויות המגיעות לנשים עובדות, ואני ממליצה לכן לקרוא אותו כדי לדעת מהן זכויותיכן.

סעיף 9 ה' לחוק עבודת נשים מפרט את ההגבלות על פיטורים במהלך טיפולי פוריות:

  9(ה)  (1)   לא יפטר מעסיק עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות בימי העדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1), לפי הענין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור או עם טיפולים כאמור; הוראת סעיף קטן זה תחול לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים כאמור בפסקה זו לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ואם עברו טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים – גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי;

(2)   הוראת פסקה (1) לא תחול על מעסיק, לגבי עובד או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לפי הפסקה האמורה;

(3)   הוראות פסקה (1) יחולו גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודה, בתקופת הטיפולים כאמור באותה פסקה, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, ובלבד שהעובדת או העובד, לפי העניין, הודיעו למעסיק על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים – ממועד הפיטורים, ומסרו למעסיק אישור רופא כאמור בתוך 14 ימים מאותו מועד, לפי העניין; הוראות פסקה זו יחולו הן על עובדת או עובד קבועים והן על עובדת או עובד ארעיים או זמניים, ובלבד שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות; שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע סוגים של טיפולי פוריות שהוראות פסקה זו לא יחולו עליהם.

לפני מספר חודשים סיפרה לי אישה צעירה שהיא פוטרה מעבודתה בחברת ביטוח במהלך טיפולי פוריות. הגשתי עבורה תביעה בבית הדין לעבודה. עד למועד הדיון הראשון חלפה למעלה מחצי שנה.

ביום אחד מנכ"ל החברה קרא לעובדת לחדרו, ואמר לה שבשל עימות שהיה לעובדת עם הממונה עליה, ברצונו לפטרה. הוא ביקש ממנה להישאר עד סוף היום, ולאחר מכן לאסוף את חפציה ולסיים את עבודתה.

לטענת העובדת המנכ"ל ידע שהיא בטיפולי פוריות, ולמרות זאת הוא פיטר אותה.

לטענת חברת הביטוח- העובדת התפטרה ולא פוטרה.
זוהי טענה מופרכת, שכן העובדת קיבלה מכתב על סיום העסקה וסולקה מהעבודה מהיום להיום.
'לא ידענו שהיא בטיפולי פוריות', אמר מנכ'ל החברה.
וגם טענה זו אינה נכונה, שכן העובדת שיתפה את הממונה עליה בכל נושא הטיפולים.

בתי הדין לעבודה אוכפים את חוק עבודת נשים, ופעמים רבות פוסקים לטובת עובדות שפוטרו בניגוד לחוק עשרות אלפי ש"ח.

האם ניתן לפטר עובד מהיום להיום? מהי החובה לבצע שימוע?

מעסיק אינו רשאי לפטר עובד בלי לערוך לו לפני כן שימוע, שבו הוא מפרט לעובד את הטענות כלפיו ונותן לו הזדמנות להגיב לטענות.

בענייננו, לא נעשה לעובדת שום שימוע ולא ניתנה לה הזדמנות הוגנת להגיב על רצונו של המנכ"ל לפטרה.

בפסקי דין רבים מפורטת החובה של המעסיקים, הציבוריים והפרטיים כאחד, לערוך לעובדיהם שימוע לפני פיטורים. מעסיק שלא ביצע שימוע – בתי הדין פוסקים לעובד סכומים שיכולים להסתכם ב- 6-12 משכורות, בהתאם לנסיבות העניין, והמספרים הללו יכולים להשתנות. אין סכום אחיד לפיצוי בגין אי עריכת שימוע, וזה תלוי בנסיבות ובשיקול הדעת של השופטים בבית הדין לעבודה.

הגענו לדיון קדם משפט אצל שופטת בבית הדין לעבודה בתל אביב.

"קדם משפט" הינו הדיון הראשון שמתקיים בכל תיק בבית הדין לעבודה. פעמים רבות השופטת בבית הדין מנסה לגרום לצדדים להתפשר ביניהם, או שהיא מליצה שהתיק יעבור למגשר במטרה שהצדדים יגיעו להסכמה.

השופטת הציעה לנו לצאת החוצה ולהגיע להסכמה בינינו. מחוץ ללשכת השופטת שוחחנו בינינו, אך ראינו שהפערים הכספיים גדולים מדי.

נקבע דיון לעוד מספר חודשים. אין ספק שבבתי המשפט וגם בשאר תחומי החיים – יש צורך בסבלנות.

תחזיקו אצבעות לתובעת. ואני גם מאחלת לה שבע"ה יצליחו טיפולי הפוריות שלה.

 

מאת: אתר אישה

אתר אישה - כתבות מעניינות, נשים מקסימות. הצטרפי לדף האוהדים בפיסבוק - אתר אישה http://www.facebook.com/atar.isha?ref=hl לפרסום באתר ולפניות: hrimon@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.